رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت
انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
جهت ارسال سئوالات خود از قسمت "تماس با من" اقدام نمایید.
پاسخگوی سئوالات شما هستیم .
با تشکر.

بایگانی
نویسندگان

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

پوستر


انجمن رهپویان هدایت:

در قسمت اول این مقاله به حضور هیئت‌های تبشیری‌ها در شهر مشهد پرداخته شد. ادامه مطلب به واکنش علمای شهر مشهد در خصوص اقدامات هیات‌های تبشیری در این شهر اختصاص دارد.


مخالفت علما با‌ تـوسعه‌ زیرسـاخت هـای هیات پرس بیتریان

از‌ آغاز‌ سال‌ ۱۳۰۲ش‌ شرایط‌ در مشهد تغییر‌ نمود‌. این تغییرات از دو مساله کـه بـطور هـمزمان در حال وقوع بود، ناشی شد و تلاقی آنها‌ به‌ برخورد‌ جدی و واکنش عملی علما مـنجر گـردید. از‌ اواخـر‌ سال‌ ۱۳۰۱ش‌ کـه‌ میسیون‌ آمریکایی به توسعه زیرساخت ها پرداخت ، واکنش هـا علمـای شــیعه عـلیـه آن آغـاز شـد. نماینـده «شرکت اداره پرس بیتریان میسیون اتازونی» زمینی به وسعت تقریبی ۵۲۴۰۰ذرع در‌ غرب مـحله پاچـنار خـریداری کرد. در پی خریداری این ملک زمزمه هایی در مخالفت با این مسأله بروز کرد تا آنجا که مـیسیون آمـریکایی برای رفع ابهام و آگاهی عموم از‌ این‌ معامله ، ناچار به انتشار جزئیات آن و برنامه هـای آینـده هـیأت تبشیری برای زمین مذکور شد. طبق این گزارش مفصل که در روزنامه فکر آزاد به تاریخ ۱۴بهمن ۱۳۰۱ش چـاپ شـد‌، زمین‌ مذکور «ملک طلق و موروثی» و متعلق به «حاج حسین و حاج رحیم پاچـناری، ورثـه آقــا میرزا عبدالحسین نقیب الاشراف، حاج امیر آقا و حاج عمیدالتولیه ، ورثه‌ حاج‌ محمـدعلی اتحادیـه و حـاج شـیخ مـهدی‌ مـدرس‌ بالا خیابـانی» بـوده و «جمعـاً نـه نفـر فروشـنده» داشـته اسـت و «بـین کوچـه حــاج عـتضادالتولیه ، کوچه حصار شهر، کوچه باغ طغرا و باغ مقبره نادری و منازل اشخاص‌ متفرقه‌ » واقع بود. این معامله با «چهار طغرا سند قباله » در «محضر» ثبت سند آیت الله زاده در اردیبهشت ۱۳۰۱ش و «بـه‌ قـیمـت‌ ۲۴هـزار تومان‌» به مدت «نود سـال تـمام با امـضا و مـهر آیت الله زاده و نـماینده میسیون» انجام شـد.

در ایـن‌ گزارش، بـرنامه چـهار ساله میسیون آمریکایی برای زمین چنین آمده است‌ : «در‌ سال‌ ۱۳۰۲ساخت دو دربند مـنزل، سـال ۱۳۰۳مریضخانه ای به طرح مریضخانه های آمـریکا، سال ۱۳۰۴یک باب مدرسه عـالی‌، ‌‌۱۳۰۵‌ چـهار بند منزل برای مدیران و مـعلمان مـدرسه » و در پایان آمده است : «اگر ساکنین‌ محلـه‌ پاچنـار‌ همراهـی کنند کوچه و خیابانها سنگ فرش و دروازهـای بـه خارج شهر باز شود خـیلی خـوب اسـت‌ » (فکـر آزاد، سـال اول، شـماره ۵۳، ۳) در هـمین خصوص در گـزارش ۱اسـفند ۱۳۰۱ش‌ نـظمیـه مشـهد آمـده اسـت‌ کـه‌ «هیـأت روحـانیون آمریکایی» در مشهد و در منطقه نـادری قطعـه زمینـی بـه مـسـاحت ۵۲۶۳۷ذرع از چـهـار نفـر بـه مبلـغ ۲۳۹۲۹/۱۸ تومان خریداری کـرده و قـصد دارد بیمارستان، مـدرسه و خـانه سـازمانی بسـازد. 

بـر‌ اسـاس ایـن گـزارش اقدام فوق سبب اعتراض اهالی، بویژه علما شد و کارگزاری خارجی خراسـان بـه دلیـل اعتراضـات صورت گـرفته ، حـاضر به امضای قباله زمین های یاد شـده بـه نــام هـیـأت آمـریکـایی‌ نشـده‌، امـا وزارت امــور خـارجه دستور داد کارگزاری، قباله زمین را امضا کند.

با این اوصاف اعتراضها همچنان ادامه یافت ، آنگونه که در ادامه گـزارش آمـده اسـت : «چند روز است بر‌ ضد‌ تاسیساتی که از طـرف هـیـأت روحــانیون آمـریکـایی مـیخواهد [سـاخته ] شود، از طرف عدهای تحریکاتی میکنند. با این که از طـرف هیـأت مزبـور نوشـته بـه آقایان علما داده شده است‌ که‌ در مشهد کلیسا نسازند معذالک هیأت علمیه [مشهد] متقاعد نشده جـلساتی تشکیل و بر ضد عملیات روحانیون آمریکایی اوراق مفصلی ممهور مـینماینـد». در پایـان اداره نظمیـه از ادامه این ماجرا‌ و بروز‌ دردسر‌ اظهار نگرانی کرده است (اسناد‌ وزارت‌ امور‌ خارجه ، سال ۱۳۰۲، کـارتن ۹، پرونده ۱۶، ۴۷)


واکنش کمیته علمای مشهد بـه فـعالیت تبلیغی هیات پرس بیتریان

موضع گیری علمای مشهد‌ نسبت‌ به‌ فعالیت هیات پرس بیتریان در مشهد علاوه بر‌ اینکه‌ معلول تحرکات و اقدامات تبلیغی آن هیات بود، به اوضاع علمای شیعه در سال ۱۳۰۱ش نیز مـربوط بـود. علمای شیعی‌ فـارغ‌ از‌ تاثیر فعالیت و برنامه های هیات پرس بیتریان در این زمان‌ انسجام بیشـتری داشـتند. علمـای تهـران در ۱۴آبان ۱۳۰۱ش سعی کردند قدرت خود را که در سالهای بـعد از‌ مـشروطه‌ تضعیف‌ شده بود، احیاء کـننـد. آنـها در مساجد مردم را دور خود‌ جمع‌ کرده، خواستار منع فروش مشروبات الکلی و بستن اماکن تفریحـی مانند سالن تئاتر و موسیقی بودند (فروپاشی قاجار‌ و برآمدن‌ پهلـوی‌، ۴۳۷). چنـد مــاه پـس از آن عـلمـای مشهد نیز نسبت بـه این مسائل‌ واکنش‌ نشان دادند و «کمیته علمای مشهد» متشکل از: میرزا مرتضی یزدی، حاجی حسین قمی، شیخ‌ محمد‌ نهاوندی‌ ، شیخ علی اکبر نهاوندی ، سید صدرالدین ، حاجی ملاهاشـم ، حاجی سید عباس شاهرودی، سید رضا قـوچانی‌ و شـیخ‌ حسن کاظمینی تشکیل شد و برخی از اهداف ایـن کمیته در ۶ اسفند ۱۳۰۱ش اعلام‌ شد‌: کسب‌ اطلاع دائمی از وقـایع سیاسـی جهـان اسـلام، جلـوگیری از اعمال ضد تعالیم اسلام از‌ قبیل‌ نوشیدن مشروب، بیحجابی زنان و حضور در نمایش هـای تـئـاتری و غیـره بـود (همان، ۴۶۳‌). تقارن‌ این‌ دو مساله باعث شد علمای مشهد نسبت به فعالیت هیات پرس بیتریـان در ساخت بناها‌، برنامه‌ هـای آموزشی و ساخت کلیسا نیز واکنش جدی نشان دهند که اخبار آن‌ فـراتر‌ از‌ مـشهد، در شهرهایی نظیر تبریز و اردبیل منتشر شد و وزارتخانه های مختلفی را درگیر این مساله‌ کرد‌.

کنسولگری‌ انگلیس در گزارش هفته مـنتهـی ‌ ‌بــه ۶ اسـفند ۱۳۰۱ش آورده اسـت کـه در‌ ملاقـات‌ علمـا مقررات مربوط به خرید زمین به وسیله هـیات هـای مـبلغ مذهبی مورد تائید قرار نگرفت‌ و نامه‌ هایی به والـی موقت ، کارگزار و امیر لشکر نوشته شد و والی در پاسـخ‌ قول‌ داد که نظر علما را به تهران‌ مخابره‌ کند‌. اگرچـه درخواست علما در این نامه هـا‌ مشخص‌ نیست ولی از پاسخ والی مـیتوان دریافـت که آنان خواسـتار ابطـال اسناد مهر‌ خورده‌ و امضا شده به وسیله کارگزار‌ وآقازاده‌ بودنـد کـه‌ والـی‌ آن‌ را کـار آسـانی تلقـی نمـیکـرد (فروپاشی‌ قاجار‌ و برآمدن پهلوی،۴۶۵).  تلگراف تعدادی از روحانیون مشهد برای رضاخان، وزیر جـنگ‌ ، در‌ ۳اسفند ۱۳۰۱ش نشان میدهد این علما‌ ضمن تشریح اقدامات هیات‌ آمریکایی‌، فعالیت هـای آنـان را «موجب‌ تقویت‌ کفر و تضعیف اسلام» و برانگیختن هیجان عمومی مردم منطقه دانسته اند و از وزیر جنـگ‌ خواسته‌ اند: «از پیشرفت این مقصود‌ فتنه‌ خـیز‌ جـلوگیری فرمایید» (اسـناد‌ مؤسسـه‌ مطالعـات و پژوهشـهای سیاسی، پرونده‌ ۱۰‌، ۳۴). وزارت جنگ در پاسخ به نامه علمـای مشـهد، در ۷اسـفند ۱۳۰۱ش از حسـین‌ خزاعی‌ امیر لشکر شرق، خواستار تحقیق درباره‌ موضوع‌ و روشن کردن‌ نحـوه‌ فعالیـت‌ آن موسسـه شـد. در‌ پاسـخ بـه نامه فوق در ۸اسفند ۱۳۰۱ش آمده است : «آمریکـاییهـا در حـدود خیابـان علیـا، پشـت‌ مقبـره‌ نادرشاه چهل هـزار ذرع اراضـی بـه امضای‌ آیت‌ الله زاده خراسانی ابتیاع و خیال‌ سـاختمان‌ مفصـلی از قبیـل مدرسه و غـیره دارند ولی حجت الاسلام آقای حاجی آقا حسین قمی و سایر آقایان علمای محترم اجماعاً با ابتیاع و ساختمان اراضی مـخالف‌ انـد‌ و هـمه روزه جلسات عدیده‌ دارند‌. نظریه بنده هم این است که به کلـی جـلوگیری بـشود» (همان، ۳۲)

مخالفت با فعالیت میسیون آمریکایی در روزهای آغازین سـال ۱۳۰۲ش ادامـه یافـت و روحـانیون در مراجعه به امیر لشـکر‌ شـرق‌ ضـمن یادآوری اهمیت مساله ، نسبت به بروز واکنش های شـدید مـردم هشـدار دادند. خـزاعی در نـامه ۱۰فـروردین ۱۳۰۲ش خواسته علما را به وزارت جنـگ مـنعکس کـرد. در ایـن نامـه اسامی‌ علمای‌ مراجعه کننده‌ که از هیات عـلمیه مـشهد بـودند، بدین شرح آمده است : «آقایان سـید مرتضـی یزدی، سید حسین قمی‌، شیخ مرتضی خراسانی، شـیخ مـحمد قوچانی، شیخ محمد نهاوندی، سـید عبـاس‌ قوچانی‌، حاجی‌ میرزا محمدباقر مدرس و حاجی مـلاهاشم ». بـیشتر این عـلما عضو کمیتـه علمـای مشـهد بودند و انسجام آنها در این ‌‌زمان‌ بر این مساله موثر بود و به مـوفقیت آنـان کمک کـرد. خزاعـی در ادامـه‌ بـه‌ هشدار‌ علما چنین اشاره کرده است : «چنانچه سـریعاً جـلوگیری نـشود جدیت و حرارت سایر طبقات بر منـع‌ موسسات آنها موجب فساد عظـیم خواهـد شـد». وزارت جنـگ در پاســخ بــه نامـه‌ خزاعـی آن را از‌ دایـره‌ اختیارات خود خارج دانست و نوشت : «من و شما تکلیفی نـداریم. در صـورتی کـه اعتراض دارنـد مسـتقیما به رئیس دولت مراجعه نمایند» (اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سال ۱۳۰۲، پرونـده ۱۰۵، ۶و۷).


ادامه دارد

نظرات (۱)

۰۹ فروردين ۹۷ ، ۰۹:۳۰ دکتر محسن Dr Mohsen فرازی Farazi
بسیار عالی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی